Vedtægter

Vedtægter for B71, Holstebro Basketball

§ 1) Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er B71, Holstebro Basketball

Foreningen er stiftet den 2. februar 1971 og hjemmehørende i Holstebro Kommune

§ 2) Foreningens formål

Foreningens formål er at skabe gode og sunde rammer omkring idrætslivet og at arbejde for at udbrede kendskabet til basketball. Skabe fællesskab gennem anden aktivitet og sporten.

§ 3) Tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet Dansk Basketball Forbund , DGI Vestjylland og HI, Holstebro Idrætsråd.

§ 4) Medlemskab

 1. Som medlemmer kan optages enhver, som vil respektere foreningens love.
 2. Efter beslutning i bestyrelsen kan et medlem udelukkes fra træning, konkurrencer og lignende, såfremt vedkommende er i kontingentrestance.
 3. Efter beslutning i bestyrelsen kan et medlem udelukkes, såfremt vedkommendes liv og opførsel direkte strider mod foreningens formål.

§ 5) Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indkaldes skriftlig med 10 dages varsel til foreningens medlemmer. Generalforsamlingen afholdes efter hver regnskabsafslutning i marts måned.
 2. Dagsorden:

1)            Valg af dirigent.

2)            Formandens beretning.

3)            Fremlæggelse af revideret regnskab.

4)            Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget.

5)            Indkomne forslag

6)            Valg til bestyrelsen

7)            Valg af 2 revisorer

8)            Eventuelt

 1. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer
 2. Stemmeberettiget er alle, som har været medlem af foreningen i mindst 1 måned. Stemmeret bortfalder såfremt medlemmet er i kontingentrestance.
 3. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 4. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes.
 5. Valg til bestyrelsen foregår ved afstemning. Hvert stemmeberettiget medlem må højst stemme på det antal kandidater, der skal vælges. I tilfælde af stemmelighed foretages der omvalg mellem de pågældende, og opnås der heller ikke herved en afgørelse, foretages der lodtrækning.
 6. Valgbare til bestyrelser er alle stemmeberettigede medlemmer.
 7. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år

10. Valg til revisor gælder for 1 år

11. Det reviderede regnskab skal foreligge skriftlig til alle stemmeberettigede medlemmer.

12. Afstemninger skal, hvis blot 1 medlem ønsker det, foretages skriftligt. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget, jvf. Dog stk. 7.

§ 6) Ekstraordinært generalforsamling

 1. Ekstraordinært generalforsamling indkaldes når bestyrelsen, eller mindst 1/10 af de stemmeberettigede fremsætter skriftlig begrundet ønske om det.
 2. Ønske om ekstraordinær generalforsamling sendes til formanden med angivelse af emner til behandling. Formanden har herefter pligt til at indkalde senest 14 dage efter at ønsket er fremsat.
 3. Indkaldelse sker med 14 dages varsel, og afviklingen sker efter samme regler som for den ordinære generalforsamling.

§ 7) Bestyrelse

 1. Til at lede foreningen vælges for 2 år ad gangen en bestyrelse, der består af mindst 3- og højst 11 medlemmer.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 3. Ved indtrædende vakance er bestyrelsen selvsupplerende.
 4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, han finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
 5. Bestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner, som vedrører foreningen, herunder nedsætte og dispensere fra kontingentbetalingen.
 6. Afgørelse af sager der forelægges bestyrelsen, træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer – heriblandt enten formanden eller næstformanden er til stede.
 8. Alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v. protokolleres.

§ 8) Tegningsret

 1. Formanden og kassereren tegner foreningen overfor Holstebro Kommune samt i økonomiske anliggender.

§ 9) Foreningens regnskab

 1. Foreningens regnskabsår er den 1/1 – 31/12.
 2. Foreningens midler opbevares i bank eller på giro, evt. kontantbeholdning må ikke overstige 500 kr.
 3. Det reviderede regnskab skal senest 14 dage før generalforsamlingen være tilgængeligt for foreningens medlemmer.
 4. Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af de valgte revisorer.

§ 10) Vedtægtsændringer og opløsning

 1. Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling. Til godkendelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 2. Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som særligt punkt på dagsorden.
 3. Foreningen kan opløses, når det vedtages med mindst 3/4 på det første og mindst 1/2 af de afgivne stemmer på det næste af 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger med mindst 1 og højst 4 måneders mellemrum. Ved opløsning tilfalder formuen Holstebro Kommune.

 

Således vedtaget på B71´s generalforsamling den 14. marts 2002 med ikrafttræden den1. april 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*